Skip to content

Coordinadoras Autonómicas

Coordinadores Catalunya

Aquest document ha estat debatut i aprovat en el marc de la Coordinadora Extraordinària de la Marea Pensionista celebrada el 13 de juny de 2018 a partir de diverses contribucions al document del Grup de Treball a què es va encarregar1.

Principis

a) Vam optar per una organització de moviment social, no legalitzada jurídicament, de caràcter democràtic, transversal i assembleari, que té com a objectiu defensar el programa aprovat, que es recorda a l'annex. Som un moviment social lliure d'adscripcions ideològiques polítiques o sindicals, aconfessional, independent de les administracions i que no depèn de subvencions. Qualsevol persona que vulgui defensar les pensions públiques pot pertànyer a ell si es compromet a la defensa de la seva plataforma. Els partits polítics i els sindicats com a tals no formen part d'aquest moviment social. A les manifestacions i actes públics de Marea Pensionista, en nom de la transversalitat s'evitarà l'ús preeminent de símbols partidistes o sindicals particulars.

b) Tot debat fora de la defensa del programa comú en defensa del sistema públic de pensions queda fora d'aquesta organització. Tot debat, aliança o treball conjunt que serveixi per avançar en el seu programa, formarà part de la tasca de Marea Pensionista, mantenint el seu esperit transversal i democràtic. Des d'aquest punt de vista la Marea ha establert i establirà aliances i coordinació amb altres moviments socials que defensin els Drets socials.

c) Els acords s'han d'establir sempre que sigui possible per consens. En tot el que no sigui fonamental o urgent, s'evités prendre decisions no compartides amb amplitud. Per a les qüestions en què s'hagi de decidir, s'optés per un principi de delegació, amb un pes de vot basat en la població del territori que les persones delegades representin, ja que no existeixen censos certificats de afiliació.

d) La Coordinadora de Catalunya deixarà de reconèixer qualsevol Assemblea o Coordinadora de Marea Pensionista que no acati els principis programàtics aprovats col·lectivament. Aquest col·lectiu perdria la seva condició com a part de Marea Pensionista, no podent emprar ni la denominació, ni el logotip en les seves activitats.

e) A cada territori es constitueix una única Assemblea o Coordinadora, oberta a totes aquelles persones que comparteixin el programa. A cada organització es respectarà la pluralitat, buscant acords i representació de totes les sensibilitats que puguin formar part del moviment social. En totes les activitats s'intentarà mantenir la paritat de gènere.

Estructura territorial

a) La Marea s'organitza en la seva base en assemblees locals o de barris. La seva constitució es legitima amb el full d'inscripció que compromet a l'assemblea local amb el programa i el moviment. Totes elles tenen dret a participar directament en la Coordinadora de Catalunya.

b) La Coordinadora de Catalunya és el màxim òrgan d'expressió entre assemblees. És obert i els seus delegats en el cas de votar tindran el pes proporcional a la població del seu àmbit territorial.

c) A partir d'ara, per tal de millorar el funcionament es planteja la creació d'agrupacions en un territori de les organitzacions locals existents en forma de Coordinadores de Grups Territorials per afinitat o proximitat geogràfica. El criteri proposat és que les Assemblees locals s'impliquin voluntàriament en la constitució de les Coordinadores de Grups Territorials. Es proposa obrir un període per a la seva creació, en què ha de prevaler la transversalitat, el consens i la participació. No es poden crear organismes paral·lels en un mateix territori. L'àrea d'un Grup Territorial pot ser una gran ciutat, una comarca o una província, segons decideixin les assemblees que s'associen en ell.

d) A partir de la consolidació d'aquests Grups Territorials, els seus portaveus podran establir la creació d'una Taula de Catalunya, que pugui actuar com a secretària reduïda i prendre decisions operatives entre coordinadora i coordinadora. En la mesura que aquest nou organisme funcioni, podran espaiar les reunions de la Coordinadora de Catalunya, sempre per decisió d'aquesta coordinadora.

Funcionament

Les diverses estructures de la Marea Pensionista es regeixen pels criteris de funcionament

a) Periodicitat de les reunions. Cada nivell d'organització establirà públicament la periodicitat de les reunions. Les seves sessions seran públiques i obertes

b) Portaveus i delegats. Els diversos nivells d'organització nomenaran les persones que exerceixin com a portaveus i delegades/ts.

c) Components de les Comissions. Si es dona el cas, els diferents nivells d'organització nomenaran a les persones que conformen les comissions de treball.

d) Activitats. Cada nivell de l'organització desenvoluparà amb autonomia les activitats que acordi en defensa de les pensions públiques en el seu territori, procurant sincronitzar aquestes iniciatives amb els acords i compromisos d'acció de la Marea en el seu conjunt. D'altra banda, aportarà les idees i propostes oportunes als nivells superiors, comunicant també les seves experiències, resultats, dificultats i èxits.

e) Ordre del dia. La comissió d'organització proposarà tres dies abans de cada reunió un ordre del dia. Aquest s'aprovarà l'inici de la reunió. En l'ordre del dia, com a mínim ha de constar:

  • L'aprovació de l'acta anterior
  •  
  • Repàs breu de l'execució de les decisions preses
  •  
  • La informació de la tasca de les persones que exerceixin com a portaveus, delegats/des o com a part de les comissions de treball.
  •  

f) Taula. Al principi de la reunió es constituirà una Mesa. La Mesa es compondrà com a mínim per:

1 persona que faci de moderador

1 persona que faci secretària d’actes

  • 1 persona que distribueixi la paraula
  •  

g) Acte de l'Assemblea. Al final de la reunió la persona que exerceixi la Secretària d'Actes redactarà un esborrany que s'enviarà als assistents. Aquests podran proposar els canvis que considerin oportuns i en la següent reunió s'aprovarà l'acta definitiva. Les actes seran públiques i recolliran bàsicament els acords de la reunió

h) Convocatòries extraordinàries. A petició d'un terç dels membres d'un organisme, la comissió d'organització haurà de convocar una reunió extraordinària d'aquest organisme.

Les Comissions de Treball

Per desenvolupar el seu treball la Marea Pensionista es dota de Grups de Treball per a tasques puntuals i de Comissions. Com a principi, qualsevol responsabilitat haurà de ser assumida com a mínim per dues persones, per evitar que una situació d'incapacitat sobrevinguda pugui paralitzar el desenvolupament d'una tasca i com a mesura de transparència. Es plantegen com a mínim les següents comissions de treball, amb les corresponents funcions descrites.

a) Comissió de Comunicació

Ha de cobrir la difusió dels acords i continguts tant en l'àmbit intern del moviment, com de la seva transmissió als mitjans de comunicació. La informació ha de fluir entre totes les Assemblees locals i Coordinadores de Marea Pensio- nista a través de l'equip de persones designat per la Coordinadora. Només elles són dipositàries de les llistes generals de correus i només elles han de dirigir-se al conjunt dels inscrits. Es tracta d'aconseguir establir un flux d'informació com el que representem en el gràfic adjunt.

Les seves tasques concretes són les següents:

  • Enviament periòdic de correus electrònics..
  • Pàgina web. Disseny, desenvolupament i manteniment, on tota l'organització es vegi reflectida. Des de l'àmbit de Catalunya es procurarà assegurar la formació, coordinació i suport al conjunt de les iniciatives que es desenvolupin en els territoris. S'establiran enllaços entre les webs que vagin desenvolupant-se
  • Xarxes Socials (RRSS). - Disseny i desenvolupament d'estratègia de difusió a les Xarxes Socials, en concordança amb les coordinadores de les assemblees locals i comarcals.
  • Mitjans de comunicació. És a dir, enviar els oportuns comunicats de premsa i mantenir el contacte amb premsa, ràdio i televisió
  •  

b) Comissió de Recursos

Les seves tasques són les següents

Buscar i proposar formes de finançament, que no vagin en contra del caràcter independent de la Marea Pensionista.

  • Administrar els recursos disponibles en el conjunt de les localitats, per facilitar els fins de l'organització. S'establirà un inventari de recursos (vehicles, megafonia, locals, carpes, etc.) que permetin el suport mutu en el desenvolupament de les activitats.
  • Aprovisionar els materials de marxandatge.
  • Aprovisionar de qualsevol element físic que es requereixi per aconseguir els fins de l'organització en el territori.
  • Un Grup de Tresoreria, administrarà els recursos financers presentant, per a la seva aprovació, en cada assemblea ordinària, l'estat de comptes

c) Comissió d’Organització

Es responsabilitzarà dels aspectes generals de l'organització, com ara:

 • Gestió fulles d'Adhesions
 • Extensió de la Marea Pensionista al territori.
 • Coordinar amb la Comissió de Formació el desenvolupament territorial de les xerrades i activitats de formació
 • Convocar les reunions de les ordinàries i generals
 • Gestionar la relació dels inscrits en els diferents nivells organitzatius
 • Gestionar el Telèfon i correu electrònic de la coordinadora
 • Canalitzar la mediació dels conflictes interns.

La Comissió es dotarà d'un Grup d'Esdeveniments, per assegurar dur a terme les activitats de Reserva d'espais, Permisos, Seguretat i la Logística necessària per cobrir les accions que acordi la Marea Pensionista.

d) Comis sió de Formació i Continguts

Te com a tasques cobrir les següents qüestions.

 • Jurídiques (proposta d'iniciatives, redacció de possibles demandes, interpretació de les lleis, suport jurídic en les demandes, etc.)
 • Econòmiques (seguiment de l'evolució econòmica, construcció d'argumentari que permetin contraposar-se a la propaganda del sistema privat de pensions i els seus promotors, elaboració de materials, etc.)
 • Desenvolupament de formació, de xerrades i de debats. La seva planificació tindrà en compte les organitzacions locals i es coordinarà la seva execució des de la Comissió d'Organització. Si no hi ha Assemblea Local, es transmetran les adhesions obtingudes en aquestes activitats a la Comissió d'Organització
 • Relacions institucionals. Desenvolupament de propostes de resolucions, seguiment de les que es puguin presentar, interlocució amb les institucions
 • Relacions internacionals. Coordinació amb moviments de pensionistes d'altres països, projecció al Parlament europeu, etc.

Les Relacions amb l’Estat

a) La Marea Pensionista és part fundadora de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Públic de Pensions. A Catalunya és l'única organització que en forma part.

b) Només la Coordinadora de Catalunya pot prendre decisions fonamentals. Més enllà de Catalunya només hi ha un únic àmbit d'interlocució. Cap territori ha d'establir vincles orgànics, acords o posicions, fora del marc col·lectiu de la Coordinadora de la Marea Pensionista de Catalunya.

c) Proposarem per al funcionament de la Coordinació Estatal uns principis similars als que permeten el nostre funcionament, adaptats a la realitat de Comunitats Autònomes que avui hi ha al nostre Estat.

d) Promourem agilitzar la transferència d'informació de les iniciatives estatals (informes, mobilitzacions, propostes, etc.) al conjunt d'Assemblees i afiliats de la Marea Pensionista de Catalunya.

Anexe: Programa de la Marea Pensionista de Catalunya i de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones

 1. Recuperació del poder adquisitiu de les pensions restituint un model de revaloració automàtica en relació a l'IPC i el perdut des del 2013.
 2. Derogació de totes les reformes laborals i de pensions que s'han imposat a partir del 2.010. En particular les contrareformes de pensions del 2011 i 2013, retornant la jubilació a 65 anys.
 3. Reducció de la bretxa de gènere en les pensions fins a la seva desaparició.
 4. Dret als subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas, transport).
 5. Eliminació de tot tipus de co- o re-pagament i restabliment dels drets sanitaris.
 6. Impedir i revertir la privatització dels serveis públics que atenen la gent gran. Ple i immediat funcionament de la Llei de Dependència.
 7. Avançar cap a un model de pensió i salari mínim per sobre dels 1080 € establerts a la carta social europea.
 8. Reconèixer les pensions com a dret constitucional. Finançament públic de les pensions garantides per llei, obligant que els pressupostos generals de l'Estat assignin a l'efecte les partides que conjunturalment siguin necessàries. Això amb independència d'enfortir les cotitzacions socials (eliminar els topalls de cotització, incorporar variables respecte a la productivitat, eliminar les tarifes planes, revisar exempcions, etc.)
 9. Incorporar al Règim General de la Seguretat Social a les empleades/empleats de la llar, amb totes les conseqüències, inclosa la prestació per desocupació i la cobertura de llacunes.
Català